Tam Tasdik Denetimi Hakkında Bilgilendirme

Kurumlar Vergisi beyannamesi ve diğer vergi beyannamesi veya faaliyetlere ait Tam Tasdik Denetimi hizmeti veren Yeminli Mali Müşavir (YMM)’ler, şirketlerin muhasebe sistemlerini, muhasebe kayıt ve düzenlerini, Tekdüzen Hesap Planına (THP) uyumlarını ve muhasebe sürecine dayanak oluşturan bilgi, belge ve hesaplamalar sonucunda şirketin raporlama sürecinin çıktısı olan mali tablolarının doğru, dürüst ve zamanında hazırlanmasına katkı sağlamaktadırlar.

Tam Tasdik Denetim sözleşmesinin firmalara sağladığı katkılar şu şekilde özetlenebilir:

  • Sözleşme örneğinin maliye bakanlığı kayıtlarında bulunması nedeniyle ve tebliğlerdeki açık hükme dayanarak incelenme riskinin azaltılması. (Yeminli Mali Müşavirlerle Tam Tasdik Denetimi Sözleşmesi bulunan kurumlar, Maliye Bakanlığı’nca incelenmiş sayılmaktadır.),
  • Yürürlükte bulunan vergi, yasa, tebliğ, özelge ve sirkülerler ile düzenli olarak yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmesi,
  • Şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde yapılan işlemlerde ve muhasebe kayıtlarında olabilecek hataların saptanarak yıl içerisinde düzeltilmesi,
  • Mal ve hizmet satın alınan yerlerin denetlenerek sakıncalı olabilecek alt firmalar konusunda önceden uyarılması,
  • Herhangi bir iade tutarı sınırlaması olmaksızın nakden ve mahsup yoluyla vergi iadesi alınması.

 

 

Yukarıda sayılanlar dışında tam tasdik denetimi yaptırılması mükelleflerin vergisel risklerden korunmasını sağlayıcı çok önemli bir nedendir.

Dolayısıyla, çalışılan sakıncalı bir şirketin var olması durumunda, tam tasdik denetimi sayesinde önceden önlem alma olanağına kavuşulmakta ve şirketin uğrayabileceği vergisel veya ticari zararın önüne geçilebilmektedir.

Denetim çalışmaları, YMM tarafından hazırlanan Denetim ve Tasdik Raporu’na dayanak oluşturmaktadır. YMM’ler, şirketin ortakları ve yöneticileri kadar şirket hakkında bilgi sahibi olmakta ve sahip oldukları bilgi ve deneyimleri şirkete aktarmaktadırlar.

YMM’ler, bu açıdan bakıldığında, şirketin bağımsız bir çalışanı gibi olup şirketin başarısı için çaba göstermektedirler. Bu doğrultuda, yıl içinde yapılan denetim çalışmaları ile ilgili şirkete gerek görüldükçe Tavsiye Mektubu sunulmaktadır. Bir süre sonra, bu mektuplarda belirtilen tavsiye sayısında düşüş olmakta ve şirketin mali yapısı daha sağlıklı ve sistemli bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

Related Posts

Leave us a reply